Годишен план на училището

План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата

Мерки за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

Програма за здравословни и безопасни условия на труд

Правилник за дейността на училищетo

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Училищен план за повишаване на грамотността

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Мерки за повишаване на качеството на обучение в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Бачево

Политика за подкрепа на личностното развитие на учениците в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с.Бачево

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Насоки за работа на системата училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условия на COVID -19

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“