Годишен план

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 2016-2020

План за защита при пожар

Правилник за дейността на училището

Пропускателен режим

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Училищен план за повишаване на грамотността

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Мерки за повишаване на качеството на обучение в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – с.Бачево

Годишен план за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие

Политика за подкрепа на личностното развитие на учениците в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с.Бачево

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищният механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Бачево“