Заявление

График за провеждане на изпити на ученици  от самостоятелна форма на обучение  през 2022/2023 учебна година

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение – м. януари

Ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение – м. юни